Firma vznikla v roce 1992. Naše činnost v oboru elektro je zaměřena zejména na montáž, opravu a údržbu vyhrazených elektrických zařízení bez omezení napětí a je rozdělena na několik částí:

Konzultační činnosti

 • měření všech elektrických veličin
 • zpracování protokolů o výsledku měření
 • řešení kompenzace výpočet tepelných ztrát

Projekce

 • kompletní projektová dokumentace el. zařízení nízkého a vysokého napětí
 • dokumentace trafostanic
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • dílčí technická dokumentace (strojů, provozů, linek apod.)

Realizace

 • montáže el. zařízení (celků) tzv. „na klíč“, včetně přihlášky a instalace elektroměru a vyřízení všech právních věcí s touto činností souvisejících
 • distribuční sítě a přípojky nízkého a vysokého napětí včetně výkopových prací a povrchů
 • kompletní výstavba trafostanic včetně uvedení do provozu a projednání všech potřebných administrativních materiálů na PRE,a.s.
 • rozvodny 22 kV, 6 kV, 0,4 kV
 • průmyslové a domovní instalace, automatické linky
 • montáže elektrické požární signalizace ( EPS )
 • montáže EZS
 • montáže hromosvodů
 • výroba el. rozvaděčů NN všech typů
 • kalibrace, tlakováni mikrotrubičky včetně protokolu

Revize el. zařízení

 • nízkého napětí
 • vysokého napětí (trafostanic)
 • v prostorech s nebezpečím výbuchu ( lakovny a pod. )
 • hromosvodů

Servis

 • jednorázový servis, opravy
 • smluvní, stálý servis 24 hod. denně – na zavolání se dostaví naši pracovníci do 2 hodin ( pozn. Tento servis funguje bez problémů již 4 roky pro Komerční banku, a.s., Ministerstvo spravedlnosti, AV ČR )
 • veškeré opravy transformátorů 22/0,4 kV ( vysoušení, vystředění, repase )
 • okamžitá výměna poškozeného transformátoru včetně dovozu a osazení nového
 • elektrické opravy jističů ARV ( seřízení – protokol )
 • elektrické opravy a seřízení odpínačů OKJ, BAJ, DRIBO

Vzhledem k odborné kvalifikaci našich pracovníků a úspěšnému složení zkoušek u Pražské energetiky a.s. jsme schopni zajistit i tyto zvláštní odborné práce:

 • oficiální zajištění vstupu do trafostanice „příkaz B“
 • provádíme manipulaci ( vypínaní, přepojování ) na kabelových rozvodech NN, VN, které jsou v majetku PREdi, a.s.
 • provádění manipulací na elektrickém zařízení vysokého napětí ( v trafostanicích apod.) ve spolupráci s dispečinkem PREdi, a.s

Čestné prohlášení

 • na majetek firmy nebyl prohlášen konkurz
 • proti firmě nebylo zahájeno soudem konkurzní nebo vyrovnávací řízení
 • proti firmě nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek 
 • majetku úpadce - firma není jako právnická osoba v likvidaci
 • firma nemá v evidenci daní zachyceny žádné daňové nedoplatky
 • statutární orgán firmy ustanovený podle živnostenského zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče nebo trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku
 • statutární orgán firmy ustanovený podle živnostenského zákona nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem veřejné zakázky
 • firma nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • firma není vyloučena z účasti na zadávání veřejných zakázek podle §63 zák. 199/94
 • statutární orgány firmy nebyly nikdy soudně stíhány a jsou beztrestné
 • dřívější zakázky nevykazovaly žádné nedostatky a nebyly porušeny smluvní vztahy
 • přijímáme veškeré podmínky stanovené v soutěžních podmínkách a v zadávacích podkladech výzvy